מחקר ופיתוח של קנבינואידים והתאמתם להתוויות רפואיות.
תסקיר זנים של קנביס ומיפוי החומרים הפעילים לכל אחת מההתוויות הרפואיות
פיתוח מערכות ניטור של המטופלים ומערכות איסוף ועיבוד הנתונים;
פיתוח מערכי שיווק בינלאומיים לקנביס רפואי - פוטנציאל המכירות של כ 60-80 מיליון דולר תוך 3-5 שנים.

 

-

זמן חדירה לשוק: שנתיים
מכירות: 60-80 מיליון דולר בשנה
רווח גולמי: 30 מיליון דולר בשנה

השלמת רישום פטנטים ואישורם
השלמת הגשת תרופה חדשה (NDA) ל-FDA
המשך מחקר ופיתוח של התרופות האתיות.

 

-

זמן חדירה לשוק: 5-8 שנים
מכירות: 500 מיליון דולר בשנה
רווח גולמי: 150 מיליון דולר בשנה

השלמת פיתוח של 32 מוצרים דרמו-קוסמטיים ותוספי מזון תוך כ 6 חודשים
הייצור יתחיל תוך כ 12 חודשים במפעל מאושר באירופה.
פיתוח מערכי שיווק - פוטנציאל מכירות של כ 40-60 מיליון דולר תוך 3-5 שניםֵ
השלמת רישום פטנטים ואישורם.

 

-
זמן חדירה לשוק: שנה אחת 
מכירות: 40-60 מיליון דולר בשנה
רווח גולמי: 20 מיליון דולר בשנה 

למה ישמשו כספי הגיוס?

תכנית הפיתוח של קנבוטק ב-24 החודשים הבאים מתבססת על גיוס השקעות ומענקי מחקר בסך כולל של 10-12 מיליון ₪. ההוצאות המוערכות בכ-400-500 אלף ש"ח לחודש, יוקצו להמשך הפיתוח והעמידה ביעדים שהצבנו לעצמנו.

All rights reserved to Cannabotech © 2020  

  Digital by

את המידע המלא על הזדמנות ההשקעה בחברה, ניתן לקרוא בתשקיף המלא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) בלחיצה כאן. המידע והנתונים לעיל הינם תמצית התשקיף אשר פורסם לציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) ואינו מהווה תחליף לעיון בתשקיף. המידע אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור. ההשקעה טומנת בחובה סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה, לפרטים בדבר גורמי הסיכון ראו סעיף 6.15 בתשקיף. אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה כלשהי על כספי ההשקעה.
**
הערכות החברה, הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר התממשותו תלויה בגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה, וכן הערכות וכוונות אשר עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפו על ידי החברה.

**
יובהר כי, קנאביס אינו תרופה, אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות טרם הוכחו. יחד עם זאת קיימות עדויות לכך שקנאביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם.